Ponuda proizvoda Zatvoriti
0 0 RSD
Vaša korpa je za sada prazna
Uvodna stanica Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

Приликом обављања своје делатности, привредно друштво ЗАСПАВАЊЕ Друштво са ограниченом одговорношћу Београд, Батајнички друм 16 део 8, Београд – Земун, мат. бр. 21895326, ПИБ 113590929 (у даљем тексту: Руковалац) прикупља и обрађује податке о личности поштујући одредбе Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, број 87/2018 – даље: Закон), као и одредбе других прописа из те области, те у циљу информисања физичких лица чији се подаци обрађују, у складу са чл. 21. 23. и 24. Закона доноси
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о
информацијама о обради података о личности
 
 
Коришћењем услуга Руковаоца, као и коришћењем web-странице сагласни сте са прикупљањем и обрадом Ваших података на начин утврђен у овом документу, па молимо да исти прочитате како бисте се упознали са свим питањима која се тичу заштите података о личности.
 
У овом документу садржане су информације о Руковаоцу, сврси и правном основу за обраду података, њиховом чувању, информације о правима лица поводом обраде података, као и друге информације од значаја за закониту и транспарентну обраду података о личности.
 
ПОДАЦИ О РУКОВАОЦУ 
 
Пословно име:           ЗАСПАВАЊЕ Друштво са ограниченом одговорношћу Београд;
Седиште и адреса:    Батајнички друм 16 део 8, Београд – Земун;
Матични број:           21895326;
ПИБ:                           113590929;
Телефони:                 064/823-98-30
Е-маил:                      [email protected]              
Web-страница:         www.zaspavanje.rs
 
За обраду података о личности одговоран је Руковалац.
 
ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, СВРХА ОБРАДЕ И ВРСТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 
Руковалац прикупља и обрађује податке о личности на законит начин и искључиво у мери у којој је то неопходно за испуњење конкретне сврхе.
 
Подаци о личности ће се обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
 
Руковалац ће прикупљати и обрађивати податке о личности у сврху понуде производа и услуга, успостављања и унапређења пословног односа, извршења предуговорних и уговорних активности одржавања контатка са клијентима, у маркетиншке сврхе, у сврху конкурисања кандидата за рад или заснивања радног односа/радно ангажовање, у сврху извршења плаћања, ради организације различитих догађаја, као и у друге сврхе које произлазе из обављања делатности Руковаоца.
 
При томе се прикупљају и обрађују углавном следеће врсте података о личности:
 • основни лични подаци (име и презиме, датум рођења и други подаци садржани на идентификационом документу);
 • контакт подаци (адреса пребивалишта, односно боравишта, бр. телефона, адреса за пријем ел. поште итд.);
 • подаци неопходни за процену испуњености услова за пријем у радни однос или другу врсту ангажовања, као и за пријаву на обавезно социјално осигурање (ниво и врста образовања, назив образовне установе, подаци о стручном усавршавању и стеченим звањима, подаци о претходном запослењу/ангажовању, подаци о посебним знањима и вештинама и сл.);
 • подаци неопходни за обављање плаћања према лицу (број рачуна, назив банке и сл.)
 • подаци неопходни за остваривање сарадње са компанијама и другим организацијама (лични и контакт подаци представника, назив компаније, односно организације коју то лице представља, број рачуна компаније/организације и сл.);
 • и други подаци у зависности од сврхе у коју се врши обрада.
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБРАДУ
 1. Пристанак лица
Ако се обрада података о личности заснива искључиво на пристанку тог лица (да није заснована на неком другом правном основу) законитост те обраде се заснива на датој сагласности. Пристанак лица чији се подаци обрађују се може у сваком тренутку повући, а опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.
 1. Сарадња и пословни однос (обрада у циљу заснивања сарадње/пословног односа, као и ради извршења обавеза из закљученог уговора)
Обрада података о личности се у том случају одвија у сврху пружања услуга или ради реализације права и обавеза по основу сарадње Руковаоца и лица на које се ти подаци односе или у циљу предузимања радњи по захтеву лица пре закључења уговора.
 1. Поштовање правних обавеза Руковаоца
Руковалац обрађује податке о личности када је таква обавеза предвиђена законским прописима.
 1. Легитимни интерес
У циљу остварења својих легитимних интереса или интереса треће стране, Руковалац може обрађивати податке о личности и то у циљу:
 • оглашавања и обавештавања о производима и услугама, или у циљу истраживања тржишта;
 • успостављања и унапређења пословног односа;
 • вођења судских поступака и поступака пред другим државнм органима;
 • спровођења мера заштите објеката и лица (нпр. видео надзор, легитимисање лица приликом уласка у просторије Руковаоца и сл.);
 • праћења рада запослених и других ангажованих лица у циљу унапређења пружања услуга (праћење говорне и писане комуникације са клијентима);
 • и у другим случајевима у којим постоји легитимни интерес Руковаоца или трећег лица, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе.
 
ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 
Поред Руковаоца, приступ подацима у зависности од сврхе и правног основа могу имати надлежни дравни органи у случајевима предвиђеним законом, затим пословни партнери и повезана лица Руковаоца када је то неопходно ради пружања услуга и испуњавања законских обавеза или права и обавеза из пословног односа.
 
Руковалац може обраду података поверити обрађивачу који обрађује податке о личности у име Руковаоца. При томе, Руковалац може да одреди као обрађивача само оно лице или орган власти који у потпуности гарантује примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, на начин који обезбеђује да се обрада врши у складу са одредбама закона и да се обезбеђује заштита права лица на које се подаци односе.
 
ПРЕНОС ПОДАТАКА У ИНОСТРАНСТВО
 
Пренос података о личности у другу државу, на део њене територије, или у један или више сектора одређених делатности у тој држави или у међународну организацију, без претходног одобрења, може се извршити ако је утврђено да та друга држава, део њене територије или један или више сектора одређених делатности у тој држави или та међународна организација обезбеђује примерени ниво заштите података о личности, а све у складу са Законом.
 
РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 
Руковалац чува податке само у оном року који је неопходан за остваривање сврхе обраде осим уколико је рок чувања података прописан законом у ком случају Руковалац такве податке чува у прописаном року.
 
Након истека прописаних рокова, или остварења сврхе обраде, подаци се бришу.
 
Подаци прикупљени у циљу остваривања сарадње могу бити чувани и након истека те сарадње све док постоје легитимни интереси Руковаоца за њихово чување (нпр. до коначне наплате потраживања; ради покретања или вођења судског или другог поступка; ради поступања по евентуалним правним захтевима све до њиховог окончања и сл.), или у случају да сарадња није остварена, тада ће се подаци чувати све док постоји могућност успостављања сарадње.
 
У случају да се подаци о личности обрађују искључиво на основу сагласности лица на које се односе, подаци ће бити сачувани до повлачења исте сагласности, односно до испуњења сврхе за коју су прибављени.  
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА
 
Како би се обезбедио одговарајући ниво безбедности података и како би се избегли ризици од њиховог уништења, губитка, измене или неовлашћеног откривања и приступа, Руковалац примењује одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере, као што су: контрола права приступа подацима, предузимање информационо-техничких мера, праћење приступа и промена уноса података о личности и друге мере.
 
ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ
 1. Право на приступ подацима
Лице на које се подаци односе има право да од руковаоца захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, као и да захтева приступ тим подацима. Право на приступ подацима се може ограничити у случајевима прописаним Законом о заштити података о личности.
 1. Право на исправку података
Лице на које се подаци односе има право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе.
 1. Право на брисање података
Лице на које се подаци односе има право да се његови подаци о личности избришу у следећим случајевима:
 • ако подаци о личности више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или на други начин обрађивани;
 • ако је лице на које се подаци односе опозвало пристанак на основу којег се обрада вршила;
 • лице на које се подаци односе је поднело приговор на обраду;
 • подаци о личности су незаконито обрађивани;
 • ако подаци о личности морају бити избрисани у циљу извршења законских обавеза руковаоца.
 
 1. Право на ограничење обраде података
Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових података о личности ограничи од стране руковаоца у случају да то лице оспорава тачност података о личности; или ако је обрада незаконита; или руковаоцу више нису потребни подаци о личности за остваривање сврхе обраде; или је лице на које се подаци односе поднело приговор на обраду.
 1. Право на приговор
Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, лице на које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе Руковаоцу приговор на обраду његових података о личности, која се врши у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца, као и која се врши у циљу остварења легитимних интереса руковаоца или треће стране, укључујући и профилисање које се заснива на тим одредбама.
 1. Право на преносивост
Лице на које се подаци односе има право да податке пренесе другом руковаоцу ако је обрада заснована на пристанку, или се обрада врши аутоматизовано.
 1. Право на подношење Притужбе Поверенику
Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона. Обрасци за подношење притужбе Поверенику могу се наћи на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
 
АУТОМАТИЗОВАНО ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПРОФИЛИСАЊЕ
 
Аутоматизовано доношење одлуке, укључујући профилисање, као и било који облик аутоматизоване обраде који се користи да би се оценило одређено својство личности, може да се примени само у изузетним случајевима и под условима и на начин из члана 38. Закона, као и у складу са сврхом Закона и његовим заштитним одредбама које се односе на личности чији се подаци штите.
 
ДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 
У зависности од сврхе за коју се подаци о личности обрађују, давање података може бити законска обавеза лица на које се подаци односе (односно његовог законског затупника) или обавеза предвиђена уговором закљученим између Руковаоца и тог лица, односно може бити неопходан услов за закључење уговора.
 
Подаци се достављају доборовољно и лице нема обавезу да исте податке стави Руковаоцу на располагање, али у појединим случајевима и у зависности од сврхе Руковалац неће бити у могућности да без тих података изврши своју законску или уговорну обавезу, односно неће моћи да закључи уговор са тим лицем или да успостави пословни однос.
 
ПОЛИТИКА КОЛАЧИЋА (COOKIES)
 
Руковалац тренутно не користи „колачиће“ (cookies), али ради унапређења пружања услуга, отпимизације коришћења wеб-странице и пружања бољег искуства приликом посете интернет странице, Руковалац може накнадно отпочети са коришћењем „колачића“ (cookies).
 
Колачићи су датотеке које се шаљу на Ваш рачунар од стране интернет сервера и тако омогућавају препознавање корисника приликом посете web-странице. Ове датотеке не оштећују рачунар, нити уносе вирус у Ваш рачунар, већ служе да би се запамтиле одређене Ваше опције приликом посете интернет странице и тиме олакшале Ваш следећи приступ тој страници и њену претрагу, или да би се обезбедила функционалност интернет странице.
 
Употреба колачића не подразумева прикупљање података који указују на идентитет неког лица, те се ове информације не могу користити за личну идентификацију.
 
Уколико нисте сагласни са употребом колачића можете у свом претраживачу то онемогућити, или избрисати колачиће који су сачувани у Вашем рачунару, с тим да у том случају постоји могућност да неке од функција интернет странице неће функционисати.
 
 
ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА
 
Руковалац може да измени или допуни ово Обавештење ако је то потребно ради усклађивања са важећим прописима. Измене Обавештења ће бити објављене на интернет страници Руковаоца од када ће исте бити у примени.
 
КОНТАКТ
 
У циљу информисања и остваривања својих права у вези обраде података о личности, лице на које се подаци односе, односно његов законски заступник, може се обратити Руковаоцу путем ел. поште: [email protected], или на адресу седишта Руковаоца.